Slovníček nejčastějších pojmů cestovního pojištění

  • Každý, kdo někdy uzavíral cestovní pojištění a posléze řešil pojistnou událost, se dozajista střetl se seznamem zcela abstraktních pojmů, kterým nemá laik šanci porozumět. Pojišťovací hantýrka je doslova pověstná různými špeky a nejednoznačnými významy. Pokud se však rozhodnete pro uzavření cestovního pojištění, bylo by fajn mít přehled alespoň o nejdůležitějších pojmech, se kterými se můžete setkat, případně tušit, kde můžete vysvětlení těchto pojmů nalézt.

  • Slovníšek pojmů cestovní pojištění

Slovník:

Ambulantní ošetření

Ošetření lékařem, které nevyžaduje vaši hospitalizaci v nemocnici

Asistenční služba

Pomoc, která je poskytovaná osobám, jež se během svých cest dostanou do nesnází. Na základě pojistné smlouvy je pojišťovna povinna okamžitě poskytnout asistenci, jakmile se dostanete do potíží z důvodu pojistné události.

Evropské země

Z hlediska cestovního pojištění se za evropské země považují země Evropy mimo Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Moldavska a kavkazských zemí. Území evropských zemí však navíc zahrnuje i Kanárské ostrovy a země severní Afriky na pobřeží Středozemního moře.

Jednorázové pojistné

Cestovní pojištění se standardně hradí jedinou platbou, kterou je uhrazena smlouva na celou dobu platnosti pojistky.

Obmyšlená osoba

Osoba, které bude vyplaceno pojistné plnění v případě smrti pojistníka. Tuto osobu určuje v pojistné smlouvě o cestovním pojištění sám pojistník. Pokud tak pojistník neudělá, je tato osoba určená zákonem. (děti, manželka atd.)

Obnosové pojištění

Pokud vám na cestách vznikne pojistná událost, pak vám bude vyplacena předem stanovená částka bez ohledu na výši skutečné škody.

Pojistka

Potvrzení ze strany pojišťovny o uzavření cestovního pojištění. Pojistka chrání pojištěného před následky vzniklých škod během cest.

Pojistná částka

Částka určená v pojistné smlouvě, která představuje maximální částku, kterou vám pojišťovna při vzniku pojistné události může vyplatit. V případě cestovního pojištění by měly být pojistné částky nastaveny alespoň na pár milionů korun.

Pojistné

Částka, kterou je třeba za cestovní pojištění zaplatit. Je nutné, aby byly peníze na účtu pojišťovny připsány ještě před vaším odjezdem. Pojistka vás chrání až potom, co ji zaplatíte.

Pojistné plnění

Částka, která vám bude vyplacena, pokud dojde při vašich cestách v zahraničí k pojistné události.

Pojistné riziko

Události, před kterými se chtějí pojištěnci chránit. Pokud vznikne pojistná událost, pojištěný obdrží peníze dle smlouvy.

Pojištěný

Osoba, na níž se vztahuje smlouva o cestovním pojištění. Tato osoba může, ale i nemusí být pojistníkem – osobou, která pojištění platí. Pokud však dojde na cestách ke vzniku pojistné události je právě pojištěný osobou, která obdrží pojistné krytí (obdrží peníze).

Převoz pacienta

Pokud není v místě úrazu k dispozici adekvátní lékařská péče, uhradí vám pojišťovna náklady na převoz na místo, kde vám bude tato služba poskytnuta, případě i náklady na převoz domů. Náklady na lékařské vrtulníky, pohotovostní lety a podobně, šplhají do statisícových částek. Pojistné krytí převozu pacienta by mělo být základem každého cestovního pojištění.

Repatriace

Pokud utrpíte při svých cestách v zahraničí smrtelné zranění, dojde k převozu vašeho těla zpět do vlasti. Tento převoz opět může krýt smlouva o cestovním pojištění.

Spoluúčast

Částka, kterou musíte po vzniku pojistné události sami uhradit. Je stanovená smlouvou o cestovním pojištění, nejčastěji 10-20 procent z pojistné částky. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb je plně kryto pojišťovnou. Spoluúčast je nejčastěji stanovena u pojištění storna cesty nebo pojištění proti ztrátě zavazadel.

Storno poplatky

V rámci cestovního pojištění byste neměli zapomínat na pojištění storno poplatků, zvlášť ve chvíli, kdy objednáváte zájezd dlouho dopředu. Nebudete se tak v noci budit hrůzou, že vaše dítě onemocní těsně před odletem a vy přijdete nejenom o dovolenou, ale i peníze.

Škodní událost

Jedná se o událost na cestách, při které vám vznikla škoda. Spadá-li tato škodní událost mezi pojištěná rizika, tak vede ke vzniku pojistné události.

Vznik pojistné události

Událost, která je popsaná ve smlouvě o cestovním pojištění. Máte nárok zažádat pojišťovnu o pojistné plnění. Nejčastěji v případech, kdy jste obdrželi v zahraničí lékařskou péči, na kterou se vztahuje vaše pojistka, došlo ke ztrátě vašich zavazadel, nebo došlo ke stornu vašeho zájezdu.

Výluky z pojistného plnění

Jedná se o předem stanovené situace a činnosti, na které se pojistné krytí nevztahuje. Z činností se může jednat o adrenalinové sporty. Výjimečné situace pak mohou představovat teroristické útoky nebo živelní katastrofy. Výluky z pojistného plnění jsou definovány v pojistných podmínkách.

Vlast

Jste-li občanem České republiky, pak se jedná o území ČR.

Může vás zajímat